Adam Kulawik, Zarys poetykiJest to  nowa wersja dawniejszego, wyróżnionego nagrodą Ministra, kilkakrotnie wznawianego, podręcznika: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, z którego przez prawie ćwierć wieku korzystali studenci polonistyki i filologii obcych, a także licealiści przygotowujący się do studiów filologicznych.

Zarys poetyki pomyślany jest jako kompendium wiedzy o dziele literackim, nieodzowne dla studiujących w trybie bolońskim: licencjat – magisterium, i zawiera wiadomości z teorii dzieła literackiego, stylistyki, wersyfikacji oraz genologii, czyli nauki o rodzajach i gatunkach literackich. Opanowanie tych zagadnień jest warunkiem wyższej kultury literackiej.

UWAGA! Wyłącznym dystrybutorem Zarysu poetyki Adama Kulawika jest Agencja Promocji Książki Naukowej Pro Scientia: www.dlaNauki.pl


SPIS TREŚCI:


WSTĘP

Część I. TEORIA DZIEŁA LITERACKIEGO
  Wyróżniki literackości
  Dzieło literackie
  Budowa dzieła literackiego
  Świat przedstawiony dzieła literackiego
  Kompozycja dzieła literackiego
  Funkcja dzieła literackiego
  Komunikacja literacka

Część II. STYLISTYKA
  System językowy
  Styl językowy
  Tonacja tekstu
  Stylistyka warstwy brzmieniowej tekstu
  Stylistyka leksyki
  Tropy stylistyczne
  Stylistyka składni
  Stylizacja
  Prozodia

Część III. WERSOLOGIA
  Teoria wiersza
  Metryka
  Forma wierszowa tekstu a semantyka
  Praktyka wiersza
  Sylabiczny wiersz staropolski
  Kompozycje sylabiczne nieregularne
  Wiersze sylabotoniczne
  Dwudziestowieczny wiersz toniczny
  Kompozycje wersyfikacyjne nienumeryczne – wiersz wolny

Część IV. GENOLOGIA
  Rodzaje literackie
  Gatunki literackie
  Liryka
  Liryka bezpośrednia
  Liryka pośrednia
  Stylistyka i kompozycja utworów lirycznych
  Gatunki liryczne
  Epika
  Typologia narratora
  Formy podawcze
  Wypowiedzi postaci utworów
  Gatunki epickie
  Gatunki epickie afabularne
  Dramat
  Literacka teoria dramatu
  Mowa podmiotu dramatycznego
  Wypowiedzi postaci dramatu
  Akcja dramatu
  Gatunki dramatyczne

INDEKS TERMINÓW