Galicja na józefińskiej mapie topo­graficznej 1779 – 1783 (Mapa Miega) to sporządzona w latach 1779 – 1783 mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, tzw. mapa Miega, imponuje swym bogactwem i obfi­tością. To niezrównane na tle ówczesnego stanu opracowania kartograficznego ziem Rzeczypospolitej osiągnięcie, zarówno ze względu na zastosowane metody wstępnej triangulacji i pomiarów w terenie, wielką skalę, duży obszar kartowanego terenu, jak i ze względu na ogromny zasób przekaza­nych treści oraz stosunkowo dużą precyzję. Mapa rejestruje stan tych ziem na progu epoki rozbiorowej, już pod rządami obcego mocarstwa, lecz jeszcze przed głębokimi przemianami gospodarczymi i społecz­nymi, które przekształciły kraj­obraz staropolski i zatarły jego cechy. Takich map z doby staropolskiej nie ma, jeśli nie liczyć poje­dynczych map majątkowych i planów miast czy twierdz. Z wymienionych wyżej powo­dów ma więc szczególną przydatność dla badań historycznych. Jednak dopiero teraz, równo 230 lat od jej powstania, pierwsze tomy tego dzieła (t. 1 i 4) zostają udostęp­nione badaczom w wersji drukowanej.

Na każdy tom składa się komplet dwóch woluminów formatu 232 × 310 mm w opra­wie twardej. Jeden zawiera mapy (w orygi­nalnym wymiarze – skala 1 : 28 800), a drugi część tekstową, to jest obszerne opisy wojskowe terenów w języku niemieckim i w polskim, współczesnym tłumaczeniu, opatrzone aparatem krytycznym oraz indeksami do tekstu źródłowego i do samej mapy.

Tom 1 to arkusze sekcji 1–30 mapy (w sumie 38 plansz), które obejmują tereny na zachód i południe od Krakowa, z takimi miejscowościami, jak np.: Bielsko, Żywiec, Wadowice, Andrychów, Myślenice, oraz 432 strony tekstu.

Tom 4 wydawnictwa zawiera arkusze sekcji 81–87, 94–101, 109–117, 126–132 i 143 mapy (w sumie 39 plansz), które w więk­szości obejmują południowy, zawiślański fragment staropolskiego województwa san­do­mierskiego, niewielki, północny fragment ziemi przemyskiej z ważnymi historycznymi miastami: Rzeszowem, Łańcutem, Prze­worskiem, Sokołowem Małopolskim, Leżaj­skiem i Krzeszowem oraz północny skrawek ziemi sanockiej, wchodzące w skład staro­polskiego województwa ruskiego.